×

Правила и Условия

Раздел I. Дефиниции
StaffZone по смисъла на тези общи условия е уеб-страница, наричана още система(платформа), собственост на “Стаф Зоун” ЕООД, гр. София, седалище и адрес на управление: гр.София 1000, бул. Черни връх 100, регистрирано по ЗДДС, предотставяща услуги, информация и др., свързани с търсенето и предлагането на работа, а когато от контекста следва, че става дума за юридическо лице, StaffZone е самото „Стаф Зоун” ЕООД. Термините "Вие", "Клиент", “Посетител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица и/или организации, посещаващи и използващи тази уеб страница. “Работодател”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в системата (StaffZone) през работодателски профил. “Работник”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в системата (StaffZone), през профил за търсещи работа. Система, по смисъла на настоящите условия, е StaffZone.bg и всички поддомейни.

Раздел II. Общи правила
С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предотставяни от StaffZone на Клиента, както и правата и задълженията на StaffZone, респективно – Клиента във връзка с тези услуги. С използването на StaffZone, Клиентът се задължава да спазва всички правила и условия, изброени по-долу. Тези общи правила се отнасят за StaffZone.bg и всички поддомейни. Ако за някой от поддомейните има създадени общи условия за ползване, те са в сила за конкретния поддомейн. Настоящите Общи условия важат също и за вариантите на StaffZone за мобилните устройства, като wap и др., като се съобразяват с общи условия на мобилните оператори.

Цялата информация, съставянето и подредбата на StaffZone, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на StaffZone. Използването на съдържанието на сайта е разрешено само за некомерсиални, лични цели. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на StaffZone, захранването на бази данни с комерсиална цел, разпространяването на текст под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка друга форма на комерсиално използване- е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели. StaffZone има право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време без предварително известие, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на системата StaffZone, чрез обновяване на този текст. Задължение на Клиента е да преглежда настоящите условия за промени. Клиентът е отговорен за всяка употреба на StaffZone. Клиентът е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Клиентът е отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми StaffZone за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му.

Страницата може да бъде използвана само за законни цели от лица, търсещи работа и информация, свързана с тяхната кариера и от работодатели, търсещи да наемат служители и информация, свързана с процеса на наемане. Приемайки настоящите условия, Клиентът се съгласява, че публикуваните контакти на физически лица и фирми могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване за и назначаване на обявени позиции за работа. С приемането на настоящите условия, Клиентът се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.

StaffZone не е работодател по отношение на използването на тази страница и не носи отговорност за каквито и да е решения, свързани с наемането на персонал, направени от който и да е чрез тази страница. StaffZone не гарантира за правдивостта, прецизността или надежността на контактите, създадени от Клиентите. StaffZone не носи отговорност за съдържанието и достоверността на профилите, публикувани в този сайт. С приемането на настоящите условия, Клиентът се счита информиран, че лицата, платили за достъп до базата данни, както и трети страни, които по друг начин са се сдобили с такъв достъп, биха могли да запазят копие от нея в тяхна собствена база данни, въпреки, че са декларирали обратното. StaffZone не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията в тези случаи. Въпреки всички обезопасителни мерки за защита от неразрешен достъп до потребителска информация, StaffZone не гарантира, че същата не може никога да бъде разгласена. С приемането на настоящите условия, Клиентът потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в StaffZone. Клиентът няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие. Клиентът се задължава да използва StaffZone законосъобразно. Клиентът няма право да публикува или разпространява чрез StaffZone материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на StaffZone, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

StaffZone има правото, но не и задължението да контролира съдържанието на тази страница, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания. StaffZone има правото по свое усмотрение да редактира или да отказва да публикува материали и/или да предоставя услуги.

Глава II. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Раздел I. Правила за използване на информацията
Приемайки настоящите Условия за ползване, Клиентът има право да преглежда и сваля при нужда единични копия от материалите на StaffZone, единствено за лично и некомерсиално използване. Клиентът декларира, че всички публикувани от него профили са за действително съществуващи. Клиентът се съгласява, че ще използва StaffZone в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Клиентът няма право: /а/ да използва тази страница в смисъл да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки или публични права; /б/ да публикува материали, които са дискриминационен характер или с които се нарушава поверителността, или права на трети лица; /в/ да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост; /г/ да изпраща всякакви франчайз, пирамидални схеми, "клубни приятелства", договори на разпространителски или търговски представителни агенции или други бизнес възможности, които изискват предварително или периодично заплащане; /д/ да изтрива или променя всякакви материали, изпратени от други лица; /е/ да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиентът е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява; /ж/ да разпространява информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Клиентът не ги притежава или има разрешение от собственика; /з/ да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица; /и/ да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други Клиенти или за всяка друга личност; /й/ да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление; /к/ да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация. Клиентът е отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица. Клиентът има право да променя или поправя своята лична информация по всяко време. StaffZone има право да отстрани или поиска редактирането на профили, които по своя преценка счита, че не отговарят на настоящите Условия. StaffZone има право да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване. StaffZone се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите, когато такава информация се предоставя на компетентните органи, при груби нарушения на настоящите условия за ползване, или се изисква от закона, или когато за това има изрично съгласие на Клиента.

Раздел II. Правила по сигурността на страницата
Клиентът няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения: /а/ да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение; /б/ да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация; /в/ да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Клиент, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията; /г/ да изпраща нежелани е-мейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги; /д/ да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата. Клиентът носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

Глава III. УСЛУГИ
Раздел I. Услуги за работниците
Всички услуги за работниците са безплатни. Регистрация като работник: 30.1. За да се регистрира, потребителят попълва регистрационната форма на StaffZone, в която въвежда имената си, e-mail адрес и парола за достъп. 30.2. След успешно извършена регистрация потребителят получава автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на StaffZone. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма. Регистрираният като „Работник” потребител има възможност да създава и поддържа онлайн профил, чрез който да бъде откриван от потенциални работодатели, да попълва и поддържа работна история, да качва и редактира снимки в своя профил, да получава известия за свободните позиции в своята сфера, да пише съобщения и да дава оценка на Работодателите, регистрирани в Staffzone.bg.

Раздел II. Услуги за работодатели
Секцията “РАБОТОДАТЕЛИ” е персонализирана за работодатели в Staffzone.bg. Само регистрирани работодатели имат достъп до нея. Регистрация на работодатели: За да се регистрира, работодателят попълва регистрационната форма на Staffzone.bg или някой от останалите описани домейни и поддомейни. На въведения e-mail адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма. Регистрираният Работодател има възможност да получи следните видове услуги: Безплатни услуги: Публикуване на безплатен профил: Работодателят публикува профил в Staffzone.bg без да заплаща цена за тази услуга. Работодателят има право да публикува реклама в Staffzone.bg срещу заплащане по отделна тарифа. Цените на всяка от услугите, които се предлагат за Клиенти – работодатели, са индивидуални в зависимост от категорията и позицията, информация за цената на вашата реклама може да получите на e-mail: info@staffzone.bg. При преглеждане на профилите с регистрирани работници, работодателите ще имат възможност да получат подробна информация, за работната история, възраст, години, височина, тегло както и актуални снимки и др. Платени услуги: Информация за платените услуги може да получите на e-mail info@staffzone.bg.

Глава IV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Раздел I. Предотставяне на информация
При предотставянето от регистистриран потребител на съдържание във всяка общодостъпна част от страницата, включително частите за съобщения, събития и награди, потребителят се съгласява и гарантира на staffzone.bg и представителствата му, че на всеки друг потребител е позволен достъп, дисплей, преглед, съхранение и репродуциране на съдържанието за лична полза. Съгласно настоящите условия, собственикът на такова място в страницата запазва всички права, които могат да съществуват в такова съдържание. С оглед поверителността на информацията, предоставена от потребител , същата е достъпна за други потребители на staffzone.bg само в случай, че потребителят е публикувал информация за себе си.

Раздел II. Съхраняване на информацията
Staffzone.bg не съхранява история за всички действия, които потребителите извършват в системата. Staffzone.bg си запазва правото да изтрива съдържание което е в разрез с правилата на сайта. Когато в продължение на 2 месеца, потребител, създал и предоставил непълен профил в базата данни на staffzone.bg, не завърши своята регистрация или е неактивен, staffzone.bg има право автоматично и без предупреждение да изтрие последната.

Раздел III. Условия по поверителността на информацията
Staffzone.bg се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички свои потребители. Staffzone.bg ще полага всички усилия да запази предоставената информация като поверителна и тя да се използва само за целите, описани в настоящите условия. Staffzone.bg се задължава да не разкрива информация и/или лични данни относно индивидуални посещения на потребителите в страницата на Staffzone.bg освен ако законът или властите не го изискват. В отделни случаи, когато Клиент пожелае да използва дадена услуга и възникне някакъв спор, може да се наложи предоставянето от Клиента на още специфична информация. Потребителя се съгласява, че Staffzone.bg може да използва предотставената от потребителя информация, за да го осведомява за допълнителни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за потребителя, или да се свърже с потребителя във връзка с промени, извършващи се в страницата. Staffzone.bg може да поиска от потребителя и информация, късаеща неговите професионални интереси, предложения и коментари, относно страницата, типа работа, от която се интересува потребителят и всичко останало във връзка с усилията на Staffzone.bg да осигури максимално голяма полза от тази страница. Когато потребител посещава страници от групата на Staffzone.bg, възможно е рекламни фирми-трети страни, като показват реклами на съответната фирма да използват информация (която не включва лични данни на потребителя, в т.ч. име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно броя на посещенията на потребителя на тази и други страници с цел да бъдат показани реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за потребителя. Повече информация за тази практика и възможностите за избор от страна на потребителя, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, потребителят може да намери на http://www.google.bg/privacypolicy.html. Като трета страна в ролята на доставчик, Google използва "бисквитки" за показването на реклами на сайтовете на Staffzone.bg. Бисквитки ("Cookies") представляват малко количество информация, изпращана от уеб сървър към уеб браузър, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Потребителят може да избере да изтрие или не съответните бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Повече информация за "cookies" може да се намери на http://www.allaboutcookies.org/cookies/. С помощта на "бисквитката" DART на DoubleClick, Google показва реклами въз основа на посещенията, както в сайтовете от групата на Staffzone.bg, така и на други сайтове в интернет. Клиентът може да откаже използването на "бисквитката" DART като посети страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google. Повече информация в тази връзка Клиентът може да получи на https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557.

Раздел IV. Промени в политиката по поверителността
Ако Staffzone.bg реши да направи промени във връзка с политиката по поверителността на информацията, те ще бъдат публикувани в страницата, така че клиентите винаги ще са запознати каква информация набира Staffzone.bg, как би могла да бъде използвана и дали ще бъде разкрита на някого.

Глава V. ОТГОВОРНОСТИ НА STAFFZONE.BG И НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Раздел I. Отговорности на Staffzone.bg
Staffzone.bg е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове за неговото прилагане, както и съгласно нормите на Етичния кодекс за поведение на администраторите на лични данни, приет от Комисията за защита на личните данни. Staffzone.bg не може и не потвърждава, че всеки потребител е този, за когото се представя. Staffzone.bg не може и не се замесва в отношенията между потребителите, и не контролира поведението на посетителите в Staffzone.bg. В случай на спор между един или повече потребители, Staffzone.bg (и неговите агенти и служители) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове. Staffzone.bg по правило не контролира информацията, предоставена от потребителите на разположение в уеб страницата. При съобщение от страна на потребител за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите Условия, Staffzone.bg може да разследва тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани или да поиска отстраняване или да отстрани информацията. Staffzone.bg не е задължен и не носи отговорност към потребителите за изпълнение или неизпълнение на такива действия. Staffzone.bg има право да изключи потребители и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите Условия или законите, както и право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни. Staffzone.bg няма задължение да прави проверка за точността, пълнотата или навременността на информацията в Staffzone.bg. Използването на страницата и информацията в нея е на риск на потребителя. Staffzone.bg не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от страницата на Staffzone.bg. При никакви обстоятелства Staffzone.bg не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на потребителя от получена или неполучена информация чрез Staffzone.bg. Клиентът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез Staffzone.bg. Staffzone.bg, неговите собственици, партньори, управители, служители и агенти не гарантират, че Staffzone.bg ще бъде достъпен непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дават гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването на Staffzone.bg, както и за точността, достоверността и сигурността на съдържанието на обявите, и на автобиографиите и мотивационните писма, както и друга информация, предоставена от потребителите в Staffzone.bg. Staffzone.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, кражба, разрушаване на системата или неразрешен достъп. Staffzone.bg неговите собственици, партньори, служители и доставчици не носят отговорност за решения, основани на публикуваната информация. Staffzone.bg не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че потребител публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

Раздел II. Отговорности на потребителя.
С приемането на настоящите общи условия, потребителят декларира и своето съгласие по смисъла на член 4, ал.2 от Закона за защита на личните данни, неговите данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите на търсене и намиране на работа. Потребителят изрично се съгласява да не търси отговорност от Staffzone.bg за незаконно или обидно поведение на други клиенти, посетители или трети лица и в тези случаи потребителят носи изцяло риска от евентуални вреди. Потребителят се задължава да не търси отговорност от Staffzone.bg, респективно неговите собственици, управители, служители и агенти за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на Staffzone.bg от потребителя или от трето лице с неговите данни за достъп. За да използвате този сайт, трябва да заявите, че приемате настоящите условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите на Staffzone.bg. С влизането в сайта Staffzone.bg и техни поддомейни Вие декларирате, че приемате и ще спазвате тези условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в сайта Staffzone.bg.